เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล  แน่นอนว่ารัฐไม่สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึงกรณี  ที่จะมีการสร้างสิทธิและหน้าที่ของบุคคลให้ครอบคลุมได้ทุกกรณี  ฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดให้มีเครื่องมีอที่จะให้บุคคลสามารถใช้เครื่องมือนั้นในการสร้างสิทธิและหน้าที่จะผูกพันกันด้วยความสมัครใจ ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้

        นิติกรรมเป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้บุคคล

Advertisements