ภาค 1

                                                                   บททั่วไป

                                                                 ลักษณะ ๑

                                                             บาทวิเคราะห์ศัพท์
มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้  ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

(๑) “ศาล” หมายความว่า  ศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษา ที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง

Advertisements